نرم افزار جامع منابع انسانی و حقوق و دستمزد

نرم افزار منابع انسانی و حقوق و دستمزد بر اساس نیاز به آموزش پرسنل و سطوح شغلی کارکنان طراحی گردیده و می تواند با در نظر گرفتن جایگاه های سازمانی و نیازهای آموزشی، گواهینامه های مربوط به دوره نیز در اختیار افراد قرار گیرد و در پرونده پرسنلی سوابق را نگه دارد و در نرم افزار حقوق و دستمزد امکان صدور احکام استخدامی و احکام حقوقی متنوع

بسته یکپارچه ERP

برخی از مزایای استفاده از بسته مدیریت عملیات کارخانه:

 • اتصال به کلیه سیستم های ساعت زنی
 • تعریف احکام و مدیریت تاریخی و موضوعی آنها توسط نرم افزار
 • تعریف فرمول های محاسباتی حقوق بر اساس متغیرهای مختلف
 • صدور فیش حقوقی اینترنتی
 • انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی كلیه اطلاعات
 • تنوع در احکام استخدامی
 • تنوع در احکام حقوقی
 • انواع قرارداد پرسنلی
 • تخصیص محاسبه حقوق به نوع قرارداد
 • محاسبه آکورد (کارانه و یا پاداش)
 • تنوع نوع گزارشات حقوق و کارکرد پرسنل
برخی از امکانات :
 • معرفی مشاغل، استانداردهای آموزشی، شرح شغل و شرایط احراز هر یک از مشاغل چارت سازمانی
 • ثبت مشخصات پرسنل به همراه تصویر
 • ثبت مهارت ها و دوره های آموزشی هر یک از پرسنل در سوابق آموزش
 • استخراج نیازهای آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی
 • اعلام نیازهای آموزشی پرسنل به مدیر واحد
 • انتخاب نیازهای آموزشی و صدور اعلام نیاز آموزشی توسط مدیر واحد
 • برنامه ریزی آموزش بر اساس اعلام نیازهای تأیید شده و استانداردهای آموزشی
 • تعریف مسئول ارزیابی و زمانبندی ارزیابی اثر بخشی آموزش
 • تعریف آیتم های ارزیابی آموزش
 • محاسبه امتیاز ارزیابی آموزش، قبل و بعد از برگزاری دوره ها
 • انتقال اتوماتیک آموزش های اثربخش به سوابق آموزشی پرسنل
 • شناسنامه مشاغل
 • شرح وظایف و اختیارات کاربران
 • ماتریس استاندارد آموزشی
 • لیست پرسنل جایگزین
 • جدول نیازمندی آموزش
 • سوابق آموزشی پرسنل
 • ارائه نمودارهای سرانه آموزش، اثر بخشی آموزش ها و …
 
برخی از امکانات:
 • ارسال نامه به صورت مستقیم و رونوشت به کاربران نرم افزار
 • الصاق چندین فایل به عنوان پیوست به هر نامه
 • ارجاع نامحدود نامه های رسیده
 • ارسال پاسخ به هر نامه
 • ایجاد بایگانی های مختلف به صورت درختی
برخی از امکانات :
 • نمایش فعالیت های معوقه و جاری مربوط به هر کاربر جهت انجام به موقع آنها در قالب هشدار
 • نمایش فعالیت های آتی کاربران در قالب پیگیری ها
 • نمایش وظایف و اختیارت هر کاربر بر اساس جایگاه سازمانی
 • نمایش برنامه ممیزی و تقویم آموزشی به کاربران مرتبط
 • نمایش روند شاخص های سازمانی به کاربران مرتبط به صورت نمودار
 • نمایش نمودارهای متنوع از اطلاعات ثبت شده در نرم افزار به کاربران مجاز
 • نمایش آخرین تغییرات در مستندات به کاربران
 • نمایش اسناد دریافتی سررسید شده
 • نمایش اسناد پرداختنی سررسید شده
 • نمایش فاکتور های سررسید شده جهت پیگیری وصول مطالبات
 • نمایش وضعیت خلاصه قراردادها و سفارشات مشتریان
 • نمایش کالاهای مورد نیاز به بازرسی
 • نمایش کالاهای تعهد شده جهت تحویل به مشتری
 • نمایش کالاهای مورد نیاز تولید و یا سایر واحد ها جهت سفارش خرید
 • نمایش سررسید نگهداری های دوره ای ماشین آلات و ابزار آلات
 • نمایش سررسید کالیبراسیون ابزارها
 
برخی از امکانات:
 • معرفی پرسنل و ثبت مشخصات کامل
 • صدور حکم استخدامی
 • صدور حکم حقوقی انفرادی و گروهی
 • معرفی انواع عوامل کارکرد
 • معرفی انواع عوامل حقوقی شامل مزایا، کسورات، تعهدات کارفرما وکارکرد به تفکیک نوع استخدام و نحوه محاسبه به تفکیک هر عامل
 • معرفی تقویمهای کاری مختلف به تفکیک نوع استخدام
 • معرفی جداول مختلف مالیاتی بخصوص ماده ۱۳۱ منطبق با آخرين تغییرات
 • معرفی انواع معافیت های موضوع ماده ۹۱ ق.م.م
 • تعریف انواع استخدامی
 • معرفی انواع کارت ساعتهای موجود و ساختار اطلاعاتی آنها جهت ارتباط صحیح سیستم با کارت ساعت و اخذ خلاصه عملکرد ماهانه
 • معرفی محلهای مختلف خدمت
 • معرفی انواع وام و تخصیص وام به پرسنل و کسراقساط به طور اتوماتیک از پرسنل به شرط عدم تعلیق یا تسویه
 • ورود کارکرد ماهانه افراد با توجه به حکم استخدامی و عوامل کارکرد هر نوع استخدام بصورت دستی یا از روی کارت ساعت زنی
 • محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی مزایا، کسورات و مرتبط با نوع استخدام
 • تنظیم فیش حقوقی به صورت خلاصه و جامع به تفکیک پرسنل برای هر ماه
 • تنظیمات مرخصی در هر سال به تفکیک نوع استخدام و به ازای هر ماه به صورت تعداد روز و ساعت
 • صدور مجوز مرخصی به صورت روزانه و ساعتی
 • تهیه دیسکت مالیات
 • تهیه دیسکت پرداخت حقوق
 • تهیه دیسکت بیمه