بسته جامع کیفیت ISO

مجموعه نرم‌افزاری ایزو با پیروی از کلیه استانداردها جهت دریافت ایزو تهیه گردیده است. مواردی از قبیل نگهداری مستندات، تعاریف شاخص ها، اقدامات اصلاحی، اثر بخشی، شکست‌ها و تحلیل ممیزی‌های داخلی مورد بررسی قرار می گیرد و گزارشات مدیریتی، تهیه و تحلیل شاخص ها و مشاهده روند آنها به صورت نموداری در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

بسته یکپارچه ERP

برخی از مزایای استفاده از بسته جامع کیفیت ISO

 • پشتیبانی از کلیه اقدامات جهت مدیریت و تضمین کیفیت
 • ایجاد یک محیط یکپارچه جهت ثبت مقادیر شاخصها برای کاربران و در دوره های مشخص شده
 • مانیتور کردن روند عملکرد فرایندها برایافراد ذیصلاح
 • نمایش آخرین وضعیت اهداف کیفیت به صورت گیج
 • نمایش خط مشی کیفیت به کلیه افرادسازمان
 • جمع آوری پیشنهادهای اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه در سطوح مختلف سازمان
 • ثبت برنامه زمانبندی اجرای اقدامات وتعیین مسئول پیگیری و اجراء
 • اعلام موعد انجام کارها و وظایف به مسئول مرتبط
 • استخراج نیازهای آموزشی از مقایسه استانداردآموزشی و مهارت های پرسنل
 • بروز رسانی نیازهای آموزشی در هنگام تغییرشغل پرسنل و یا استاندارهای آموزشی
 • ثبت و نگهداری سوابق آموزشی پرسنل
 • ثبت نتایج ممیزی داخلی و تعریف برنامه اجراء و مسئول پیگیری، و هشدار به مسئولین
 • ثبت جلسه بازنگری مدیریت و تعریف برنامه اجراء و مسئول پیگیری، و هشدار به مسئولین
 • نگهداری مدارک منسوخ و معتبر و توزیع مستندات به افراد مربوط
 • کنترل تغییرات مدارک از طریق مکانیزم وگردش کار تایید مدارک جدید و تغییر یافته
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی معیارهای کنترلی کمی و وصفی برای کلیه مواد و قطعات
 • امکان تعیین روش های نمونه برداری بر اساس جداول نمونه برداری
 • امکان الصاق مستندات کنترلی از سیستم مدیریت مستندات به مواد و قطعات
تعیین وضعیت اقلام ورودی
 • اعلام ورود کالا به انبار موقت به بازرس کنترل کیفیت توسط نرم افزار
 • امکان تایید و رد اقلام نامنطبق توسط کنترل کیفیت
 • اعلام تایید اقلام به مسوول انبار جهت ثبت رسید قطعی
 • تولید فرم بازرسی توسط نرم افزار
 • محاسبه حجم نمونه برداری و عدد رد و قبول توسط نرم افزار
 • امکان ثبت نتایج بازرسی در نرم افزار و یا فرم بازرسی قابل چاپ
 • امکان مشاهده آخرین ویرایش مدارک مرتبط با هر کالا به صورت الکترونیک از قبیل نقشه ها، استانداردها و …
 • امکان بازرسی محصول نهایی
تعیین تکلیف اقلام نامنطبق
 • اعلام مردود شدن اقلام به مسوول تعیین تکلیف اقلام نامنطبق توسط نرم افزار
 • امکان تعیین نحوه برخورد با اقلام نامنطق شامل برگشت و یا مجوز ارفاقی
 • امکان تعیین روش های رفع عدم انطباق شامل اصلاح، جداسازی و هر روش دیگر به صلاحدید و تعیین مسوول انجام
 • امکان تعیین مهلت برای مجوزهای ارفاقی
 • امکان تعیین مقدار دلخواه جهت عودت از کل محموله
 • اعلام مردود شدن اقلام جهت عودت به مسوول انبار توسط نرم افزار
رفع عدم انطباق اقلام نامنطبق
 • امکان ثبت نتایج اصلاح و بازنگری اقلام شامل مقدار خرابی، دوباره کاری و شرح نتایج
 • امکان مشاهده نتایج بازنگری برای مسوول مرتبط جهت تعیین تکلیف اقلام جداسازی شده
گزارش ها
 • نمودار نسبت اقلام برگشتی به تفکیک کالا، تامین کننده، کالا-تامین کننده
 • نمودار نسبت اقلام مردودی به تفکیک کالا، تامین کننده، کالا-تامین کننده
 • نمودار نسبت محموله های برگشتی و ارفاقی
 • نمودار متوسط زمان صرف شده جهت بازرسی
اطلاعات پایه
 • معرفی فرآیندهای سازمانی
 • تعیین تواتر ممیزی هر فرآیند
 • تعریف فعالیت های هر فرآیند به همراه زمانبندی اجرا، مسئول انجام و بند استاندارد و الزام مرتبط
 • معرفی شاخص های هر فرآیند
اهداف و شاخص ها
 • معرفی شناسنامه فرآیندهای سازمانی
 • معرفی شاخص های هر فرآیند
 • هدفگذاری و برنامه ریزی پایش شاخص های هر فرآیند در بازه های زمانی مختلف و تعیین مسئول پایش
 • اعلام موعد پایش و تحلیل شاخص ها به مسئول مربوطه توسط نرم افزار
 • ثبت نتایج تحلیل و صدور اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برای هر دوره پایش شاخص
اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • جمع آوری پیشنهادات و انتقادات و مشاهدات کاربران در قالب اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و فرصت بهبود
 • تعیین محصولات، کالاها، مواد و قطعات، عملیات تولید، شاخص سازمانی، مشتری و تأمین کننده، علت خرابی، شماره شکایت مشتری و غیره مرتبط به هر اقدام
 • الصاق فایل های پیوست به هر اقدام
 • تعیین مسئولین پیگیری به همراه زمانبندی های انجام برای هر اقدام
 • تعیین زمانبندی ارزیابی اثربخشی اقدامات
 • ثبت کلیه اطلاعات مورد نیاز برای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مطابق با الزامات استاندارد 8D در مورد تولید قطعات
 • اعلام وضعیت اقدامات در کلیه مراحل شامل صدور، پیگیری، اجرا و ارزیابی به کاربران مربوطه توسط نرم افزار جهت پیگیری به موقع اقدامات
ممیزی داخلی
 • تعیین تواتر ممیزی هر فرآیند
 • ثبت مشاهدات ممیزی های داخلی
 • ارائه برنامه دوره ای ممیزی داخلی توسط نرم افزار و اعلام برنامه به کاربران
 • صدور اقدام برای هر یک از مشاهدات ممیزی توسط نرم افزار
 • تعیین اقدامات لازم جهت رفع عدم انطباق ها و یا پیشنهادات ممیزی و تعیین مسئول پیگیری و اجرا مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
بازنگری مدیریت
 • ثبت سوابق موضوعات مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده در بازنگری مدیریت
 • صدور اقدام برای هر یک از اقدامات و برنامه های اخذ شده از بازنگری مدیریت توسط نرم افزار
 • تعیین اقدامات لازم جهت انجام به همراه مسئول پیگیری و اجرا مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی مشخصات مهم محصول
 • امکان ثبت مشخصات فرایند
 • امکان ثبت اطلاعات FMEA
 • امکان ثبت سوابق مشکلات کیفی
مدیریت مدارک SQA
 • تولید ماتریس محصول-فرایند توسط نرم افزار جهت تعیین ارتباطات
 • به روز رسانی مشخصات مهم فرایند و برنامه کنترل بر اساس تغییرات ماتریس، مشخصات مهم محصول و FMEA توسط نرم افزار
 • ارایه فرمت های چاپی کلیه مدارک استاندارد سازی مطابق استاندارد
 • به روز رسانی فرم های بازرسی بر اساس آخرین تغییرات مدارک استاندارد سازی
 • نگهداری سوابق تغییرات کلیه مدارک